Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád střelnice - stručný výňatek

Každý návštěvník je povinen nahlásit příchod a odchod ze střelnice správci střelnice a podepsat se do knihy střeleb (platí i pro návštěvníky bez ZP, tito předloží jiný doklad totožnosti (OP, Pas, Řidičský průkaz, ...) Bez předložení ZP nebo jiného dokladu totožnosti nebude střelba umožněna.
Každý návštěvník střelnice je povinen se seznámit a dodržovat provozní řád střelnice včetně dodatků.
Na palebné čáře jsou všichni povinni dbát pokynů správce střelnice.
Zbraně se odkládají vybité, s otevřeným závěrem a vyjmutým zásobníkem.
V případě, že se jde k terčům, tak je přísný zákaz jakkoliv manipulovat se zbraní. Zbraně jsou odložené v bezpečném stavu (vyjmutý zásobník, otevřené závěry), nebo ji má střelec v pouzdře.
Pistolová střelnice je určena POUZE pro střelbu z pistolí, ze zbraní na pistolové střelivo a brokovnice. Je tam přísný zákaz střelby z pušek a jiných zbraní na puškové střelivo.
Přivede-li si držitel ZP další osobu(y) bez ZP a nevyžádá si dozor správce, plně zodpovídá za chování a škody způsobené touto osobou (osobami)
Veškeré terče si návštěvník upevní tak, aby nepoškozoval rámy a zařízení střelnice. Na rámy se kromě papírových terčů nesmí dávat žádné jiné terče bez souhlasu správce (krabičky od nábojů atd.).
Střelci jsou povinni střílet POUZE do svých terčů, které jim byly přidělené a umístnit je do rámů dle pokynů správce. Je ZAKÁZÁNO střílet do čehokoliv jiného bez předchozí domluvy (kovové terče atd., které si přivezou nebo jsou i umístěné v ploše) Nedodržení tohoto nařízení je pokutováno ve výši 2000,- a uhrazením škody.
Střelcům, kteří použijí střelnici na vzdálenost 200m a větší je z hlediska bezpečnosti doporučeno oznámit správci střelnice odchod k terčům.
Je zakázáno střílet do skla, skleněných nádob, plastů a jiných podobných materiálů, z kterých po zásahu vznikají úlomky s ostrými hranami a mohly by způsobit poranění. Rovněž je zakázáno střílet do jakýchkoliv nádob, v kterých byl jedovatý a jinak nebezpečný obsah.
Plechovky a PET lahve je možno použít pouze s vědomím správce střelnice. Tyto terče se po domluvě staví pouze do pískových valů tak, aby veškeré střely pohlcoval písek. Po ukončení střelby je střelec povinen tyto nádoby uklidit na místo k tomu určené.
Poškození kovových rámečků na terče se hradí ve výši 200,- Kč za ránu. Poškozením se rozumí přestřelení rámu, ustřelení případně uražení hrotu a jiná poškození způsobená nesprávnou manipulací a střelbou. Kovové stojany na dřevěné rámečky nejsou výjimkou.
Je v zájmu střelce případné poškození rámu či jeho části oznámit správci střelnice ještě před zahájením střelby.
V případě, kdy návštěvník střelnice zjistí nebo je svědkem porušení tohoto řádu, je povinen toto neprodleně oznámit správci střelnice .
Na naší střelnici je umožněna střelba i dětem pod dozorem zkušeného střelce nebo správce střelnice (za poplatek uvedený v ceníku). Přítomnost dětí je NUTNÉ oznámit správci střelnice. Děti po dobu střelby MUSÍ být pod neustálým dohledem. Toto platí v celém areálu střelnice! Rodiče nebo doprovod dětí plně zodpovídá za jejich chování. Děti budou po celou dobu přítomnosti na palebné čáře vybaveny chrániči zraku a sluchu!
Je přísný zákaz volného pobíhání psů v areálu střelnice bez předchozí domluvy.
Jakékoliv porušení tohoto řádu znamená okamžité ukončení střelby a vykázání ze střelnice